Hlavná stránka » Podmienky inzercie
Google reklama

Podmienky a pravidlá inzercie

Prevádzkovateľ - MELAGA s.r.o., Majerský rad , , IČO: 46335188, DIČ: 2023337228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. , bankový účet: (Fio banka, a.s.), IBAN: , BIC/SWIFT: FIOZSKBA

Inzertná stránka - internetová stránka expresinzercia.sk

Užívateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Inzertnej stránky

Podmienkou pre využitie služieb Inzertnej stránky je súhlas Užívateľa s týmito Podmienkami a pravidlami inzercie.

Všetky základné služby Inzertnej stránky sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria dobrovoľné, doplnkové spoplatnené služby alebo nadštandardné služby (napr. TOP inzerát, reklama, poplatok za odblokovanie).

Inzertná stránka umožňuje bezplatnú súkromnú i komerčnú inzerciu, inzeráty musia byť v slovenskom alebo českom jazyku a zaradené do príslušnej kategórie alebo podkategórie. Podmienkou zverejnenia inzerátu alebo aktivácie registrácie alebo inej služby na Inzertnej stránke je overenie e-mailovej adresy zadanej Užívateľom.

Prevádzkovateľ inzertnej stránky je len sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý len poskytuje priestor na prípadnú dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim, neuzatvára žiadny právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, nemá žiadny benefit z prípadnej dohody, nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných predmetov alebo služieb užívateľov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov alebo iných služieb Užívateľov.
Za všetky informácie, údaje, text, fotografie, grafiku, logá atď. zodpovedá Užívateľ, od ktorého pochádzajú.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy Slovenskej republiky pri používaní služieb Inzertnej stránky. V prípade porušenia právnych noriem, má Prevádzkovateľ právo poskytnúť všetky dostupné informácie o Užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v inzeráte alebo inej službe tretími stranami.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Inzertnej stránky, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ má právo odstaviť Inzertnú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Inzertnej stránky Užívateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli s využívaním služieb Inzertnej stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb Inzertnej stránky, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou Užívateľov či z iných dôvodov.

Užívateľ si je vedomý, že užíva Inzertnú stránku na vlastné riziko.

Jediným (povinným) údajom je e-mail (adresa elektronickej pošty), iné údaje Užívateľ zadáva na Inzertnej stránke dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia (uváženia).
 

Osobné údaje Užívateľa Prevádzkovateľ spracúva výlučne na právnom základe v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (napr. zákon o účtovníctve) a nie sú poskytované tretím stranám. Prevádzkovateľ nespracúva údaje Užívateľa na marketingové účely, ani iné účely, na ktoré by sa vyžadoval súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ berie na vedomie, že na Inzertnej stránke je zobrazovaná reklama tretích strán, tieto reklamné spoločnosti môžu využívať informácie o vašich návštevách s cieľom poskytovať efektívnejšiu reklamu, kontaktné informácie uvedené v inzeráte alebo inej službe môžu zbierať automatizované vyhľadávacie roboty.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať alebo upraviť akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii alebo podkategórii, alebo porušuje tieto Podmienky a pravidlá inzercie, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, alebo ak to Prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil Užívateľovi.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť akúkoľvek službu Inzertnej stránky bez uvedenia dôvodu alebo bez toho, aby to oznámil Užívateľovi.

Ceny spoplatnených služieb sú zverejnené na Inzertnej stránke.

Spoplatnené služby hradí Užívateľ poukázaním platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Objednaná spoplatnená služba bude zverejnená na Inzertnej stránke po identifikovaní odosielateľa platby a pripísaní platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Užívateľ využívajúci spoplatnenú službu je povinný zaslať svoje identifikačné údaje potrebné na vyhovenie faktúry za objednané služby. Užívateľ nemá právo požadovať od Prevádzkovateľa vrátenie (pomernej časti) platby, ak dôjde k zrušeniu spoplatnenej služby zo strany užívateľa skôr, ako uplynie dohodnutá doba, alebo ak bol inzerát alebo iná služba odstránená z dôvodu porušenia Podmienok a pravidiel inzercie. V prípade vzniku nákladov so spracovaním platby bankou, má Prevádzkovateľ právo zúčtovať tieto náklady v príslušnej výške v poskytnutej službe.

Inzerát s rovnakým alebo podobným obsahom od toho istého Užívateľa môže byť podaný na Inzertnej stránke len raz! Užívateľ je povinný pred pridaním inzerátu na Inzertnú stránku sa presvedčiť pomocou dostupných nástrojov a služieb, či spĺňa túto podmienku a zabezpečiť dostupnými nástrojmi pre mazanie alebo aktualizáciu inzerátu neduplicitu (neopakovanie) takýchto inzerátov Užívateľa na Inzertnej stránke.

Bezplatný inzerát sa zobrazuje na Inzertnej stránke počas doby stanovenej Užívateľom alebo Prevádzkovateľom, pokiaľ Užívateľ nevykoná inú operáciu (zmazanie, úprava, aktualizácia inzerátu), maximálne však 365 dní od pridania (resp. úpravy, obnovy) inzerátu.

Inzerát alebo inú službu môže Užívateľ kedykoľvek zmazať alebo aktualizovať prostredníctvom hesla alebo nástrojov získaných pri aktivácii inzerátu alebo registrácie alebo inej služby.

Spoplatnené služby sú zverejnené na Inzertnej stránke počas doby, za ktorú boli uhradené, pokiaľ ich Užívateľ nezruší skôr.

Je zakázané:
- pridávať inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
- písať text inzerátu (prevažne) veľkými písmenami
- neprimerane používať pred textom alebo v texte inzerátu rôzne znaky (hviezdičky, výkričníky,...), symboly, medzery apod.
- opakovane pridávať inzeráty s rovnakým obsahom
- pridávať inzeráty z e-mailovej adresy, ktorá má nastavenú automatickú odpoveď
- inzerovať v nadpise inzerátu www adresu
- pridávať obrázky, ktoré nesúvisia s inzerátom
- pridávať na inzertnú stránku fotografie alebo iný materiál, ku ktorým nemáte autorské práva resp. súhlas autora

Sú zakázané inzeráty:
- v rozpore s právnymi normami Slovenskej republiky a v rozpore s dobrými mravmi
- poškodzujúce tretiu stranu
- vyzývajúce na klikanie reklám a na registráciu za takýmto účelom
- so sexuálnym a erotickým obsahom, ponúkajúce erotický tovar, práce a služby, livechat, práce spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort
- nešpecifikované ponuky práce, bezpracné zárobky, multilevel, provízne systémy, emailing
- bez obsahu, tzv. nič nehovoriace inzeráty


V prípade, že Užívateľ poruší akékoľvek ustanovenie z Podmienok a pravidiel inzercie, bude jeho prístup na Inzertnú stránku zablokovaný. Odblokovanie prístupu bude vykonané na žiadosť Užívateľa (zaslanú e-mailom) po uhradení poplatku za odblokovanie.

Tieto Podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky a pravidlá zmeniť.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. Rozumiem